Lịch giám sát về kết quả trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 -2015

- Từ ngày 10 - 15/9/2016: Giám sát tại huyện Mèo Vạc, Vị Xuyên và huyện Hoàng Su Phì
- Từ ngày 16 - 20/9/2016: Giám sát UBND tỉnh