Lịch giám sát tại huyện Mèo Vạc

- Ngày 12/9/2016: Khảo sát tại xã Pải Lủng, Pả Vi, Khâu Vai, Niêm Sơn
- Ngày 13/9/2016: Làm việc với UBND huyện Mèo Vạc