Lịch giám sát của Tổ số 3, theo Công văn số 375/VP-PCTHĐND

- Ngày 13/9/2016:
+ Buổi sáng:
- Nhóm 1: Giám sát tại xã Tùng Bá
- Nhóm 2: Giám sát tại thị trấn Việt Lâm
+ Buổi chiều: 
- Nhóm 1: Giám sát tại xã Kim Thạch
- Nhóm 2: Giám sát tại xã Ngọc Linh
- Ngày 14/9/2016: Giám sát tại UBND huyện Vị Xuyên