Lịch giám sát của Tổ số 2, theo CV số 411/VP-CT.HĐND, ngày 28/10/2016

- Ngày 01/11/2016:
+ Buổi sáng: Đoàn khảo sát tại xã Sủng Là, huyện Đồng Văn
+ Buổi chiều: Đoàn khảo sát tại xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn
- Ngày 02/11/2016: Đoàn làm việc với UBND huyện Đồng Văn