Lịch giám sát của Ban VHXH HĐND tỉnh, theo kế hoạch số 12/KH-VHXH, ngày 12/10/2016

-  Ngày 6/10/2016:
+ Buổi chiều: Đoàn khảo sát tại 01 trường của huyện Xín Mần
- Ngày 10 - 12/11/2016: Giám sát tại huyện Xín Mần
- Ngày 14-15/11/2016: Giám sát tại huyện Bắc Quang
- Ngày 16/11/2016:
Buổi chiều: Đoàn làm việc với Sở giáo dục