Lịch công tác của đ/c Thào Hồng Sơn, theo kế hoạch số 69/KH-VP, ngày 21/8/2015

- Ngày 24 - 26/8/2015: Dự hội nghị đại biểu chuyên trách 
- Ngày 27/8/2015: Dự hội nghị diễn đàn kinh tế mùa thu tại Thanh Hóa
- Ngày 28/8/2015: Về Hà Giang