Lịch công tác của Tổ đại biểu đơn vị huyện Mèo Vạc, Theo kế hoạch 130/TXCT-TĐBMV, ngày 25/7/2014

- 13h30' ngày 05/8/2014 : Tir TP Hà Giang đi huyện Mèo Vạc
 
-  Ngày 06/8/2014: Tiếp xúc tại 02 thôn của xã Khâu Vai 
 
-  Ngày 07/8/2014: Tiếp xúc tại 02 thôn của xã. Lũng Pù