Lịch công tác của Tổ ĐB huyện Mèo Vạc, Theo kế hoạch 201/KH-TĐB, ngày 11/5/2015

- Ngày 28/5/2015:
+ Buổi sáng: Giám sát tại UBND xã Nậm Ban;
+ Buổi chiều: Giám sát tại UBND xã Tát Ngà.