Lịch công tác của Tổ ĐB huyện Đồng Văn, Theo kế hoạch số 154/KH-TĐB, CV số 155, ngày 17/11/2014

- Ngày 26/11/2014:
+ Buổi sáng: TXCT 01 xã
+ Buổi chiều:  TXCT 01 xã
- Ngày 27/11/2014: Khảo sát 02 xã
- Ngày 28/11/2014: Giám sát UBND huyện Đồng Văn