Lịch công tác của Tổ ĐB huyện Quản Bạ, Theo kế hoạch 42/KH-VP, ngày 22/6/2015

- Ngày 25/6/2015:
+ Buổi sáng: TXCT tại xã Tùng Vài
+ Buổi chiều: TXCT tại xã Cao Mã Pờ
- Ngày 26/6/2015:
+ Buổi sáng: Giám sát tại xã Thanh Vân
+ Buổi chiều: Giám sát tại thị trấn Tam Sơn
- Ngày 27/6/2015:
+ Buổi sáng: Giám sát tại UBND huyện Quản Bạ