Lịch công tác của Tổ ĐB huyện Bắc Quang, Theo Kế hoạch số 191/KH-TĐB, ngày 31/3/2015

Nhóm 1:
- Ngày 07/4/2015: 13h30 TXCT tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang
Nhóm 2:
- Ngày 03/4/2015: 8h TXCT tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang