Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, Theo Kế hoạch số 105/KH-HĐND, ngày 27/10/2014

- Từ ngày 10/11 đến ngày 14/11 Giám sát, khảo sát tại huyện Vị Xuyên, Mèo Vạc và huyện Xín Mần, từ ngày 17/11 đến ngày 21/11 giám sát UBND tỉnh