Lịch công tác của Trưởng Đoàn ĐBQH, Theo kế hoach số 95/KH-Đ.ĐBQH, ngày 27/4/2015

- Ngày 4/5/2015: Từ Hà Giang đi Đồng Văn
- Ngày 5/5/2015:
+ 8 giờ: TXCT tại xã Tả Phìn
+ 14 giờ: TXCT tại xã Lũng Thầu
- Ngày 6/5/2015:
+ 8 giờ: TXCT tại xã Tát Ngà
+14 giờ: TXCT tại xã Lũng Pù