Lịch công tác của Đoàn ĐBQH, Theo kế hoạch số 94/KH-Đ ĐBQH, ngày 20/4/2015

1. Phó Trưởng đoàn ĐBQH Triệu Là Pham, ĐBQH Nông Thị Bích Liên TXCT tại huyện Hoàng Su Phì, XÍn Mần, Quang Bình
- Ngày 22/4/2015:
+ 9 giờ TXCT tại xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì
+14 giờTXCT tại xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì
- Ngày 23/4/2015:
+8 giờ 30: TXCT tại xã Thu Tà huyện Xín Mần
+14 giờ: TXCT tại xã Nàn Ma, huyện Xín Mần
- Ngày 24/4/2015:
+8 giờ 30: TXCT tại xã Yên Thành, huyện Quang Bình
+14 giờ: TXCT tại xã Yên Hà, huyện Quang Bình
2. Phó chủ tịch Quốc hội Triệu Thị Nái TXCT tại huyện Vị Xuyên, Bắc Quang
- Ngày 27/4/2015:
+8 giờ: TXCT tại xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên
+14 giờ: TXCT tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang