Lịch công tác của Ban dân tộc, Theo kế hoạch số 62/KH-BDT, ngày 06/10/2014

- Ngày 20/10/2014: Buổi chiều Đoàn từ TP Hà Giang đi huyện Mèo Vạc
- Ngày 21/10/2014: Buổi sáng Giám sát tại xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc
                                Buổi chiều: Giám sát tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc
- Ngày 22/10/2014:
Buổi sáng: Làm việc với UBND huyện Mèo Vạc
Buổi chiều: Đoàn từ Mèo Vạc về huyện Yên Minh và giám sát tại xã Ngam La, huyện Yên Minh
- Ngày 23/10/2014:
Buổi sáng: Giám sát tại thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh;
Buổi chiều: Làm việc với UBND huyện Yên Minh.
- Ngày 24/10/2014: Đoàn về Hà Giang
- Ngày 26/10/2014: Buổi chiều Đoàn từ TP Hà Giang đi huyện Hoàng Su Phì
- Ngày 27/10/2014:
Buổi sáng: Giám sát tại xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì
Buổi chiều: Giám sát tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì
- Ngày 28/10/2014:
Buổi sáng: Giám sát tại UBND  huyện Hoàng Su Phì
Buổi chiều: Giám sát tại xã Tân Lập huyện Bắc Quang
- Ngày 29/10/2014:
Buổi sáng: Giám sát tại xã Việt Vinh  huyện Bắc Quang
Buổi chiều: Giám sát tại UBND huyện Bắc Quang
- Ngày 30/10/2014:
Đoàn về TP Hà Giang
- Ngày 31/10/2014:
Giám sát các Sở Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Ban dân tộc tỉnh