Lịch công tác của Ban dân tộc HĐND tỉnh, theo kế hoạch số 85/KH-BDT, ngày 01/9/2015

- Ngày 17/9/2015: 
+ Buổi sáng: Giám sát tại 01 xã do huyện Mèo Vạc bố trí
+ Buôỉ chiều: Giám sát tại 01 xã do huyện Mèo Vạc bố trí
- Ngày 18/9/2015:
+ Buổi sáng: Làm việc với UBND huyện Mèo Vạc
+ Buôỉ chiều: Đoàn về TP Hà Giang
- Ngày 20/9/2015:
+ Buôỉ chiều: Đoàn từ TP Hà Giang đi huyện Xín Mần
- Ngày 21/9/2015:
+ Buổi sáng: Giám sát tại 01 xã do huyện bố trí
+ Buôỉ chiều: Giám sát tại 01 xã do huyện bố trí
- Ngày 22/92015:
+ Buổi sáng: Làm việc với UBND huyện Xín Mần
+ Buôỉ chiều: Đoàn từ huyện Xín Mần về huyện Vị Xuyên
- Ngày 23/9/2015:
+ Buổi sáng: Giám sát tại 01 xã do huyện bố trí
+ Buôỉ chiều: Giám sát tại 01 xã do huyện bố trí
- Ngày 24/9/2015
+ Buổi sáng: Giám sát UBND huyện Vị Xuyên.
- Ngày 6/10/2015:
Buổi sáng: Giám sát Ban dân tộc, Sở tài chính,  Sở NN và PTNT, Sở kế hoạch và đầu tư.