Lịch công tác của Ban VHXH, theo kế hoạch số 136/KH-VHXH, ngày 20/5/2015

-Ngày 8/6/2015:
+ Buổi sáng: Giám sát tại xã, thị trấn huyện Vị Xuyên
+ Buổi chiều: Giám sát tại xã, thị trấn huyện Vị Xuyên
- Ngày 9/6/2015:
+ Buổi sáng: Đoàn làm việc với UBND huyện Vị Xuyên
+ Buổi chiều: Đoàn đi huyện Bắc Mê
- Ngày 10/6/2015:
+ Buổi sáng: Đoàn giám sát tại xã, thị trấn huyện Bắc Mê
+ Buổi chiều: Đoàn giám sát tại xã, thị trấn huyện Bắc Mê
- Ngày 11/5/2015:
+ Buổi sáng: Đoàn làm việc với UBND huyện Bắc Mê
+ Buổi chiều: Đoàn từ huyện Bắc Mê về TP Hà Giang
- Ngày 12/5/2015:
+ Buổi sáng: Giám sát công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Giang
+ Buổi chiều: Giám sát công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang
- Ngày 15/5/2016:
+ 8h Đoàn làm việc với các sở liên quan tại Sở lao động thương binh và xã hội