Lịch công tác của Ban KTNS HĐND tỉnh, theo công văn 114/HĐND-BKTNS, ngày 14/10/2015

- Giám sát tại huyện Xín Mần
+ Ngày 21/10/2015: Khảo sát tại 02 xã
+ Ngày 22/10/2015: Làm việc với UBND huyện
- Giám sát tại huyện Mèo Vạc:
+ Ngày 26/10/2015: Kháo sát tại 02 xã
+ Ngày 27/10/2015: Làm việc với UBND huyện
- Giám sát tại huyện Bắc Mê:
+ Ngày 28/10/2015: Khảo sátt tại 02 xã
+ Ngày 29/10/2015: Làm việc UBND huyện