Lịch công tác 15 ngày đầu tháng 3/2016 của các Đ/c TTr HĐND tỉnh

Lịch chi tiết tại đây /uploads/lich-cong-tac/2016_03/lct.pdf