Lịch TXCT của các Tổ ĐB HĐND tỉnh sau Kỳ họp thứ 2

I. Tiếp xúc cử tri 2 cấp: (Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh);
 
Căn cứ vào Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH, các Tổ Đại biểu sắp xếp lịch
 
của tổ xây dựng lịch phối hợp, cụ thể như sau:
 
1. Tổ Đại biểu huyện Hoàng Su Phì: Ngày 01/8/2016 (Thứ 2):
 
+ 8 giờ 30 TXCT tại xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì
 
+ 14 giờ TXCT tại trung tâm huyện Hoàng Su Phì
 
2. Tổ Đại biểu huyện Xín Mần: Ngày 02/8/2016(Thứ 3):
 
+ 8 giờ 30, TXCT tại Trung tâm huyện Xín Mần;
 
+ 14 giờ 30, TXCT tại xã Nà Trì, huyện Xín Mần.
 
3. Tổ Đại biểu huyện Vị Xuyên: Ngày 03/8/2016(Thứ 4):
 
+ 8 giờ TXCT tại xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên;
 
+ 14 giờ TXCT tại trung tâm huyện Vị Xuyên;
 
4. Tổ Đại biểu thành phố Hà Giang: Ngày 02/8/2016 (Thứ 3):
 
+ 8 giờ: TXCT tại trung tâm Thành phố Hà Giang;
 
+ 14 giờ: TXCT tại xã Ngọc Đường, Thành phố Hà Giang;
 
5. Tổ Bắc Quang : Ngày 04/8/2016 (Thứ 5):
 
+ 14 giờ TXCT tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang;
 
6. Tổ Đại biểu huyện Quang Bình: Ngày 05/8/2016(Thứ 6):
 
+ 8 giờ TXCT tại trung tâm huyện Quang Bình;
 
+ 14 giờ làm việc với Huyện ủy huyện Quang Bình.
 
7. Tổ Đại biểu huyện Quản Bạ: Ngày 01/8/2016(Thứ 2):
 
+ 8 giờ TXCT tại trung tâm huyện Quản Bạ;
 
+ 14 giờ TXCT tại xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ.
 
8. Tổ Đại biểu huyện Yên Minh: Ngày 02/8/2016(Thứ 3):
 
+ 8 giờ TXCT tại trung tâm huyện Yên Minh.
 
+ 14 giờ TXCT tại xã Sủng Thài, huyện Yên Minh.
 
9. Tổ Đại biểu huyện Đồng Văn: Ngày 03/8/2016 (thứ 4):
 
+ 8 giờ TXCT tại trung tâm huyện Đồng Văn.
 
+ 14 giờ TXCT tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn.
 
10. Tổ Đại biểu huyện Mèo Vạc: Ngày 04/8/2016(Thứ 5):
 
+ 8 giờ TXCT tại trung tâm huyện Mèo Vạc;
 
+ 14 giờ tại xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc .
 
II. Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh:
 
1. Tổ Đại biểu huyện Bắc Mê, Bắc quang, Vị Xuyên: Căn cứ vào lịch chung của
 
HĐND tỉnh, xây dựng Kế hoạch TXCT của tổ ở những nơi không không phối hợp tiếp xúc
 
cử tri với đại biểu Quốc hội.