Lịch TXCT của Đoàn ĐBQH Theo KH số 76/KH-Đ.ĐBQH, ngày 23/9/3014

1. Trưởng Đoàn ĐBQH Thào Hồng Sơn - TXCT tại 04 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc:
- Ngày 01/10/2014 (thứ 4):
+ 8 giờ TXCT tại xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ;
+ 14 giờ TXCT tại xã Ngam La, huyện Yên Minh
- Ngày 02/10/2014 (thứ 5):
+ 8 giờ TXCT tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn.
- Ngày 03/10/2014 (thứ 6)
+ 9 giờ TXCT tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc

2. Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Triệu Là Pham TXCT tại 02 huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần:
- Ngày 01/10/2014 (thứ 4)
+ 8 giờ TXCT tại xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì
+ 14 giờ TXCT tại xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì
- Ngày 02/10/2014 (thứ 5):
+ 8 giờ TXCT tại xã Chí Cà, huyện Xín Mần;
+ 14 giờ TXCT tại xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần

3. ĐBQH Nguyễn Ngọc Hải và ĐBQH Nông Thị Bích Liên TXCT tại 02 huyện: Bắc Quang, Quang Bình:
- Ngày 25/9/2014 (thứ 5):
+ 8 giờ TXCT tại xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang;
+ 14 giờ TXCT Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang
- Ngày 26/9/2014 (thứ 6):
+ 8 giờ TXCT tại Yên Bình, huyện Quang Bình