Dự kiến lịch công tác 15 ngày đầu tháng 6 của các Đ/c TTr HĐND tỉnh