Các Dự thảo Luật tham gia ý kiến tại Kỳ 9, QH khóa XIV

TT Dự thảo Luật Tải dự thảo Luật tại đây
01 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP SỐ 13/2012/QH13 /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_02/lyk_02.02_dt-luat-giam-dinh-tu-phap-sd.docx
02 LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
 
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_02/lyk_01.02_dt-luat-hoa-giai-doi-thoai-tai-ta_1.doc
03

LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_05/2_lyk_10.02_dt-luat-thanh-nien.doc
04
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_04/lyk_04.02_dt-luat-xay-dung.doc
05 LUẬT ĐẦU TƯ /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_05/2_lyk_08.02_dt-luat-dau-tu-sua-doi_xin-y-kien-doan-dbqh.doc
06 LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)
 
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_05/2_lyk_07.02_dt-luat-doanh-nghiep_xin-yk-doan-dbqh.doc
07 LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_05/2_lyk_09.02_dt-luat-ppp.docx
08 DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_04/luat-bien-phong-vn0001.pdf
09 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_04/2_lyk_06.02_dt-luat-sdbs-luat-pctt-va-luat-dd.doc
10 LUẬT CƯ TRÚ /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_04/2_dt-luat-cu-tru-sd_1.doc/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_04/1_ttr146-cp-ve-da-luat-cu-tru-sd.doc/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_04/1a_ttr165-cp-ve-da-luat-cu-tru-sd_tomtat.doc
11 HỒ SƠ CT MTQG PTKTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 BÁO CÁO 186DT NGHỊ QUYẾT QH; PHỤ LỤC 1; PHỤ LỤC 2; TỜ TRÌNH 185; BÁO CÁO 2624 (1);BÁO CÁO 2624 (2);BÁO CÁO 2624 (3);BÁO CÁO 2624 (4);BÁO CÁO 2624 (5);BÁO CÁO 2624 (6);
12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH SỐ 15/2012/QH13 /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_05/dt-luat-xlvphc.doc
13  DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI  TRƯỜNG (sửa đổi) /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_05/a21.02_du-thao-luat-bvmt.doc
14 LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_05/a20.03_dt-luat-thoa-thuan-qt.doc
15 LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆCỞ NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (SỬA ĐỔI) /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_05/dt-luat-nguoi-ldvn-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai.doc