Các Dự thảo Luật tham gia ý kiến tại Kỳ 7, QH khóa XIV

STT Dự thảo Luật Tải dự thảo Luật tại đây
01

Dự thảo Luật Kiến trúc

 

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2019_05/lyk_01.03_dt-luat-kien-truc_1.doc
02

Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2019_04/lyk_02.02_dt-luat-thi-hanh-an-hinh-su-sd.doc
03          

Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi)

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2019_04/lyk_03.02_dt-luat-giao-duc-sd.doc
04

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2019_04/lyk_04.02_dt-luat-dau-tu-cong-sd.doc
05

Dự thảo Luật Quản lý thuế

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2019_04/lyk_05.02_dt-luat-quan-ly-thue.doc
06

Dự thảo Luật Thư viện

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2019_05/a11.03_dt-luat-thu-vien.doc
07

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2019_05/a07.02_dt-luat-sd-luat-kdbh-luat-shtt.doc
08

Dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2019_05/a13.02_dt5-luat-dqtvsd.doc
09

Dự thảo Luật chứng khoán

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2019_05/a10.02_dt-luat-chung-khoan-sd.doc
10

Dự thảo Luật lực lượng dự bị động viên

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2019_05/a12.02_dt5-luat-lldbdv.doc
11

Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2019_05/a14.02_dt-luat-xuat-canh-nhap-canh.doc
12

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và viên chức

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2019_05/a16.03_dt-luat-sdbs-luat-cbcc-luat-vc.doc
13

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2019_05/a15.03_dt-luat-sdbs-luat-tccp-luat-tccqdp.doc