Các Dự thảo Luật tham gia ý kiến tại Kỳ 6, QH khóa XIV

STT Dự thảo Luật Tải dự thảo Luật tại đây
01

Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

 

/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2018_02/lyk_01.02_dt-luat-an-ninh-mang_xin-yk.doc
02 Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2018_08/lyk_02.02_dt-luat-canh-sat-bien-vn.doc
03 Dự thảo Luật đặc xá (sửa đổi)
 
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2018_08/lyk_04.02_dt-luat-dac-xa-sd.doc
04 Dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
 
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2018_08/lyk_03.02_dt-luat-cand-sd.doc
05 Dự thảo Luật Trồng chot /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2018_08/lyk_05.02_dt-luat-trong-trot-1_1.doc
06 Dự thảo Luật Chăn nuôi /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2018_08/lyk_06.03_dt-luat-chan-nuoi.doc
07 Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2018_09/3dt-luat-pctn.doc
08 Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục Đại học /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2018_09/du-thao-luat-giao-duc-dai-hoc.doc