Các Dự thảo Luật tham gia ý kiến tại Kỳ 11, QH khóa XIV

TT Dự thảo Luật Tải dự thảo Luật tại đây
01 DỰ THẢO
LUẬT  PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2021_02/lyk_01.02_da-luat-phong-chong-ma-tuy-sd.doc