Các Dự thảo Luật tham gia ý kiến tại Kỳ 10, QH khóa XIV

TT Dự thảo Luật Tải dự thảo Luật tại đây
01 DỰ THẢO
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (sửa đổi)

 
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_08/2_lyk_01.02_dt-luat-bvmt-sd.doc
02 DỰ THẢO LUẬT CƯ TRÚ
 
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_08/2_lyk_02.02_dt-luat-cu-tru-sd.doc
03 DỰ THẢO LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_08/2_lyk_03.02_dt-luat-xlvphc.doc
04 DỰ THẢO LUẬT
NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (SỬA ĐỔI)

 
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_08/2_lyk_04.02_dt-luat-nvn-di-lv-o-nn.doc
05 DỰ THẢO LUẬT
BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_09/2_lyk_05.02_dt-luat-bpvn.doc
06 DỰ THẢO LUẬT
THỎA THUẬN QUỐC TẾ

 
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_09/2_lyk_06.02_dt-luat-ttqt_xin-yk.doc
07 DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_10/a10.02_dt-luat-phong-chong-ma-tuy-sd.docx
08 DỰ THẢO LUẬT ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_10/a13.02_dt-luat-bttt-atgt-duong-bo.doc
09 LUẬT
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (SỬA ĐỔI)
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_10/a09.02_dt-luat-gtdb-sd.doc
10 LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN

 
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_10/a11.02_dt2-luat-cong-doan-sd-1.doc
11 Lut LỰC LƯỢNG
THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_10/a12.02_dt-luat-ll-tham-gia-bv-an-ninh-trat-tu-o-co-so.doc
12 LUẬT
 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)
/uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2020_10/lyk_07.03_dt-luat-sdbs-luat-phong-chong-hiv-aids.doc