Tài liệu tập huấn chữ ký số

Đề nghị đăng tải tài liệu tại đây:

01 Chương trình /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2017_06/ct-tap-huan-chu-ky-so0001.pdf
02 Giới thiệu hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2017_06/gioi-thieu-tong-quan-ve-cts-hdnd-ha-giang.ppt
03 Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2017_06/huong-dan-su-dung.pdf
04 Hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm /uploads/lay-y-kien-vb-du-thao/2017_06/hd-cai-dat-phan-mem.pdf