Cơ cấu tổ chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh


1. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
 
PHẠM VĂN TÚ                             -  Chánh Văn phòng 
TRƯƠNG VĂN NAM                   - Phó chánh Văn phòng 
THÀO THỊ LIÊN                         
- Phó chánh Văn phòng 
 
2. PHÒNG CÔNG TÁC HĐND
 

HOÀNG THỊ THU HIỀN             - Trưởng Phòng 


3. PHÒNG CÔNG TÁC ĐBQH
 

BÙI VĂN TÂN                               - Trưởng Phòng
LÊ NGỌC HÀ                               - Phó Trưởng phòng

4. PHÒNG 
HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC -  QUẢN TRỊ
 
HOÀNG VĂN ĐỒNG                    - Trưởng Phòng
NGUYỄN THỊ THU HÀ               - Phó trưởng Phòng 
NGUYỄN THỊ THANH HẢI       - Phó trưởng Phòng 
NÔNG VĂN THANH                    - 
Phó trưởng Phòng